لطفا کمی صبر کنید...

خرید ترافیک

عنوان طرح قیمت
نقره ای سه ماهه 6 گیگ+بدون شبانه-جدید 543,910 ریال
طلایی دوازده ماهه 18 گیگ+بدون شبانه-جدید 3,815,000 ریال
طلایی دوازده ماهه 6گیگ+بدون شبانه-جدید 2,125,500 ریال
256 یکساله 8 گیگ-بدون شبانه-جدید 1,744,000 ریال
256 یکساله 8 گیگ-بدون شبانه-جدید 1,526,000 ریال
طلایی سه ماهه 6 گیگ+بدون شبانه-جدید 566,800 ریال
طلایی دوازده ماهه 12 گیگ+بدون شبانه-جدید 2,888,500 ریال
128 یکساله 6 گیگ-بدون شبانه-جدید 135,000 ریال
نقره ای یکساله 12 گیگ+بدون شبانه-جدید 2,670,500 ریال
زمستانه شش ماهه 128kb up to 16 16,350 ریال
زمستانه شش ماهه 512kb up to 16 327,000 ریال
زمستانه شش ماهه 1024kb up to 16 436,000 ریال
زمستانه شش ماهه 2048kb up to 16 545,000 ریال
خانواده پیش پرداخت 3 ماهه 2 گیگ+بدون شبانه-جدید 196,200 ریال
خانواده پیش پرداخت 6 ماهه 2 گیگ+بدون شبانه-جدید 392,400 ریال

عنوان طرح قیمت
نقره ای یکساله 6گیگ+بدون شبانه -جدید 1,853,000 ریال
ترافیک زمستانه 50 گیگ 654,000 ریال
ترافیک زمستانه 5گیگ 109,000 ریال
ترافیک زمستانه 10 گیگ 185,300 ریال
ترافیک زمستانه 20 گیگ 327,000 ریال
ترافیک زمستانه 100 گیگ 981,000 ریال
1 گیگ ترافیک مازاد-جدید 32,700 ریال
3 گیگ ترافیک مازاد-جدید 98,100 ریال
4 گیگ ترافیک مازاد-جدید 122,080 ریال
5 گیگ ترافیک مازاد-جدید 146,060 ریال
6 گیگ ترافیک مازاد-جدید 170,040 ریال
2 گیگ ترافیک مازاد-جدید 65,400 ریال
7 گیگ ترافیک مازاد-جدید 194,020 ریال
8 گیگ ترافیک مازاد-جدید 218,000 ریال
9 گیگ ترافیک مازاد-جدید 241,980 ریال
10 گیگ ترافیک مازاد-جدید 265,960 ریال
11 گیگ ترافیک مازاد-جدید 285,580 ریال
12 گیگ ترافیک مازاد-جدید 305,200 ریال
13 گیگ ترافیک مازاد-جدید 324,820 ریال
14 گیگ ترافیک مازاد-جدید 344,440 ریال
15 گیک ترافیک مازاد-جدید 364,060 ریال
16 گیگ ترافیک مازاد-جدید 383,680 ریال
17 گیگ ترافیک مازاد-جدید 403,300 ریال
18 گیگ ترافیک مازاد-جدید 422,920 ریال
19 گیگ ترافیک مازاد-جدید 442,540 ریال
20 گیگ ترافیک مازاد-جدید 462,160 ریال
30 گیگ ترافیک مازاد-جدید 658,360 ریال
40 گیگ ترافیک مازاد-جدید 821,860 ریال
50 گیگ ترافیک مازاد-جدید 985,360 ریال
60 گیگ ترافیک مازاد-جدید 1,148,860 ریال
70 گیگ ترافیک مازاد-جدید 1,312,360 ریال
80 گیگ ترافیک مازاد-جدید 1,475,860 ریال
90 گیگ ترافیک مازاد-جدید 1,639,360 ریال
100 گیگ ترافیک مازاد-جدید 1,802,860 ریال
بسته حجمی معادل 20،000 ریال-جدید 21,800 ریال
بسته حجمی معادل 50،000 ریال-جدید 54,500 ریال