وب سایت با2020 – فروش اینترنت مخابرات
x

پشتیبانیراهنمای خرید

در مرورگر آدرس www.ba2020.ir را تایپ کرده و به صفحه زیر منتقل می شوید
برای خرید چهار روش وجود دارد
1-از طریق منو صفحه(مطابق تصویر زیر)
در این مرحله با انتخاب گزینه حجم آنلاین وارد صفحه زیر می شویدبعد از بررسی شماره شما با تصویر زیر روبرو می شوید که مشخصات کاربری شما را نمایش می دهد دتایید را بزنید تا وارد مرحله بعد شوید(مطابق شکل زیر)در این قسمت سه برگه وجود دارد که از هرکدام می توانید حجم های گوناگون را انتخاب کنید، حجم مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه تایید را بزنید.
در مرحله بعد فاکتور را به شما نشان می دهد (مطابق تصویر زیر)


در این مرحله بانک مورد نظر را برای پرداخت انتخاب کنید تا وارد درگاه پرداخت الکترونیک بانک مورد نظر شوید، به عنوان مثال اگر بانک ملت را انتخاب کنید وارد صفحه زیر می شوید


در این صفحه باید موارد زیر را پر کنید
-شماره کارت
-رمز دوم کارت
-شماره ccv2
-تاریخ انقضاء کارت
-کد امنیتی سایت
سپس روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا وارد مرحله آخر شوید (مطابق شکل زیر)
**دقت کنید که تا گزینه تکمیل فرایند خرید را نزنید خرید انجام نمی شود


2- در این روش می توانیداز جستجوی خود سایت کمک بگیرید(مطابق شکل زیر)شماره خود را وارد کنید و روی جستجو کلیک کنید، تا شکل زیر ظاهر شودفعال یا غیر فعال بودن هر یک از این گزینه ها به شماره مشترکی شما بستگی دارد
** غیر فعال بودن خرید اولیه----> مشترک در سامانه مخابرات ثبت گردیده است
**غیر فعال بودن تمدید سرویس----> مشترک در سامانه مخابرات ثبت نگردیده است
**غیر فعال بودن خرید حجم----> مشترک سرویسی ندارد که بتواند حجمی بخرد

مطابق شکل گزینه خرید حجم را انتخاب کنید تا وارد مرحله انتخاب حجم شوید
(از این مرحله به تا اخر را در روش اول توضیح داده ایم)


3- استفاده از منوی ثابت در سمت چپ سایت (مطابق شکل)در این مرحله شماره اشتراکی خود را وارد کرده و بررسی را می زنید تا گزینه ها نمایش داده شوندبا انتخاب خرید حجم وارد صفحه انتخاب حجم می شوید
(از این مرحله به تا اخر را در روش اول توضیح داده ایم)


4- استفاده از گزینه های داخل صفحه (شکل زیر)در این مرحله شماره اشتراکی خود را وارد کرده و ادامه را می زنید تا گزینه ها نمایش داده شوندبقیه مراحل کار تا انتها مشابه روش اول است

در مرورگر آدرس www.ba2020.ir را تایپ کرده و به صفحه زیر منتقل می شوید
برای خرید چهار روش وجود دارد
1-از طریق منو صفحه(مطابق تصویر زیر)
در این مرحله با انتخاب گزینه سرویس آنلاین وارد صفحه زیر می شوید

بعد از بررسی شماره شما با تصویر زیر روبرو می شوید که مشخصات کاربری شما را نمایش می دهدتایید را بزنید تا وارد مرحله بعد شوید(مطابق شکل زیر)در این مرحله از دو برگه موجود می توانید سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید و تایید را بزنید
در مرحله بعد فاکتور را به شما نشان می دهد (مطابق تصویر زیر)


در این مرحله بانک مورد نظر را برای پرداخت انتخاب کنید تا وارد درگاه پرداخت الکترونیک بانک مورد نظر شوید، به عنوان مثال اگر بانک ملت را انتخاب کنید وارد صفحه زیر می شوید


در این صفحه باید موارد زیر را پر کنید
-شماره کارت
-رمز دوم کارت
-شماره ccv2
-تاریخ انقضاء کارت
-کد امنیتی سایت
سپس روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا وارد مرحله آخر شوید (مطابق شکل زیر)
**دقت کنید که تا گزینه تکمیل فرایند خرید را نزنید خرید انجام نمی شود


2- در این روش می توانیداز جستجوی خود سایت کمک بگیرید(مطابق شکل زیر)شماره خود را وارد کنید و روی جستجو کلیک کنید، تا شکل زیر ظاهر شودفعال یا غیر فعال بودن هر یک از این گزینه ها به شماره مشترکی شما بستگی دارد
** غیر فعال بودن خرید اولیه----> مشترک در سامانه مخابرات ثبت گردیده است
**غیر فعال بودن تمدید سرویس----> مشترک در سامانه مخابرات ثبت نگردیده است
**غیر فعال بودن خرید حجم----> مشترک سرویسی ندارد که بتواند حجمی بخرد

مطابق شکل گزینه تمدید سرویس را انتخاب کنید تا وارد مرحله انتخاب سرویس شوید
(از این مرحله به تا اخر را در روش اول توضیح داده ایم)


3- استفاده از منوی ثابت در سمت چپ سایت (مطابق شکل)در این مرحله شماره اشتراکی خود را وارد کرده و بررسی را می زنید تا گزینه ها نمایش داده شوندبا انتخاب تمدید سرویس وارد صفحه انتخاب سرویس می شوید
(از این مرحله به تا اخر را در روش اول توضیح داده ایم)


4- استفاده از گزینه های داخل صفحه (شکل زیر)در این مرحله شماره اشتراکی خود را وارد کرده و ادامه را می زنید تا گزینه ها نمایش داده شوندبقیه مراحل کار تا انتها مشابه روش اول است