وب سایت با2020 – فروش اینترنت مخابرات
x

پشتیبانیسرویس ها و تعرفه خدمات

 • سرويس سه ماهه پيش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 100گيگnew (632,200 ریال)
 • سرويس شش ماهه پيش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 100گيگnew (1,231,700 ریال)
 • سرويس يکساله پيش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 100گيگnew (2,310,800 ریال)
 • سرويس سه ماهه پيش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 150گيگnew (795,700 ریال)
 • سرويس شش ماهه پيش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 150گيگnew (1,526,000 ریال)
 • سرويس يکساله پيش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 150گيگnew (2,877,600 ریال)
 • سرويس سه ماهه پيش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 210 گيگnew (1,090,000 ریال)
 • سرويس شش ماهه پيش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 210گيگnew (2,125,500 ریال)
 • سرویس یکساله پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 210گیگnew (4,033,000 ریال)
 • سرویس( ویژه )سه ماهه پیش پرداخت 512Kbps مصرف منصفانه ماهیانه 40گیگ (403,300 ریال)
 • بسته حجمي 5گيگ ترافيک مازاد (98,100 ریال)
 • بسته حجمي 10گيگ ترافيک مازاد (185,300 ریال)
 • بسته حجمي 3 گيگ ترافيک مازاد (65,400 ریال)
 • بسته غيرحجمي 80گيگ ترافيک مازاد مصوبه266 new (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (381,500 ریال)
 • بسته غيرحجمي 12گيگ ترافيک مازاد مصوبه266 new (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (65,400 ریال)
 • بسته غيرحجمي 20گيگ ترافيک مازاد مصوبه266 new (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (103,550 ریال)
 • بسته غيرحجمي 40گيگ ترافيک مازاد مصوبه266 new (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (196,200 ریال)
 • بسته غيرحجمي 200گيگ ترافيک مازاد مصوبه266 new (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (926,500 ریال)
 • بسته غيرحجمي 400گيگ ترافيک مازاد مصوبه266 new (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (1,744,000 ریال)
 • 1 گيگ ترافيک مازاد استاندارد حجمي (21,800 ریال)
 • 2 گيگ ترافيک مازاد استانداردحجمي (43,600 ریال)
 • بسته حجمي 1Tb ترافيک مازاد (vdsl-ftth-data) (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (10,900,000 ریال)
 • بسته حجمي2Tb ترافيک مازاد(vdsl-ftth-data) (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (21,800,000 ریال)
 • بسته غيرحجمي 2Tb ترافيک مازادمصوبه266 (new (vdsl-ftth (نسبت ترافیک بین الملل 1 به 4 است) (7,630,000 ریال)
 • بسته حجمي 50گيگ ترافيک مازاد (926,500 ریال)
 • بسته حجمي 100گيگ ترافيک مازاد (1,853,000 ریال)